Δημήτριος Μούρτζης

2ca925e4ea609d8c72a279f5cbdd75884253c5b0

Ο Δ. Μούρτζης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο «GH. ASACHI» του Ιάσιου Ρουμανίας με Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) από το 2002 έως το 2005, εκλέχθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανών του Πανεπιστημίου Πατρών (2005 έως 2010), και στην συνέχεια Επίκουρος καθηγητής (2010 έως το 2015). Είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο ίδιο τμήμα από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα. Εκλέχτηκε Διευθυντής του Κατασκευαστικού τομέα από το 2015 μέχρι το 2017. Είναι επίσης από τον Δεκέμβρη του 2017 μέχρι σήμερα εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών. Διδάσκει 5 προπτυχιακά μαθήματα και 3 μεταπτυχιακά.

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, στον ‘Έλεγχο Συστημάτων και Δικτύων Παραγωγής, στις Προηγμένες Διεργασίες Παραγωγής και Αυτοματοποίησης στη Μεταποίηση, καθώς και στην Ευελιξία και Πολυπλοκότητα των Συστημάτων Παραγωγής. Ακόμη ασχολείται ενεργά με θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και υλοποίησης του Industry 4.0 στην χώρα μας. Είναι εκλεγμένο Fellow Member στη “Διεθνή Ακαδημία για την Έρευνα στην Παραγωγή” (International Academy for Production Engineering (CIRP), μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του International Federation of Automatic Control (IFAC) – TC5.2- Manufacturing Modelling for Management and Control από το 2005, Education Liaison του IFAC TC5.2, μέλος του International Federation of Information Processing IFIP WG 5.7 Advances in Production Management), μέλος του American Society of Mechanical Engineers (ASME), συντονιστής του Greek Manufuture Network (GMN) και εκπρόσωπος του GMN στο Manufuture National-Regional Technology Platform Group (NRTP). Είναι μέλος της European Factories of the Future Association (EFFRA) και μέλος της European Manufacturing and Innovation Research Association (EMIRACLE). Είναι, επίσης, μέλος του European Aeronautics Science Network / Association (EASN), μέλος του the Research Promotion Foundations’ (RPF) Innovation and Research Information Systems (IRIS). Τέλος, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), και της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η).

Έχει επιλεγεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Πατρών για την ετήσια δραστηριότητα του προγράμματος iPodia από το 2016 έως σήμερα, στο οποίο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Technion, το Πανεπιστήμιο του Aachen, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (PKU) το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ταιβάν (NTU) και το Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας της Κορέας (KAIST),, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποίησε προσκεκλημένες διαλέξεις σχετικά με την ευελιξία των συστημάτων παραγωγής, την Βιομηχανία 4.0 και τον αντίκτυπό της στη μελλοντική τεχνολογική καινοτομία.

Είναι κριτής σε σαράντα ένα (41) διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και μέλος στις συντακτικές επιτροπές τριών (3) διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση δώδεκα (12) διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων (IPC) εξήντα επτά (67) φορές. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από εικοσιέννα (21) ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Έ. ως συντονιστής, τεχνικός υπεύθυνος και κύριος ερευνητής συνεισφέροντας στην έρευνα και στην τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα συστημάτων παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από πενήντα πέντε (55) επιστημονικές προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή workshops διοργανωμένα από την Ε.Ε. και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και forum.. Έχει προσκληθεί ως ειδικός στον τομέα της παραγωγής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα.

Υπό την επίβλεψή του έχει εκπονηθεί ένα μεγάλος αριθμός από σπουδαστικές και διπλωματικές εργασίες, στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι περισσότερες από τις οποίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την βιομηχανία σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των συστημάτων και δικτύων παραγωγής. Είναι κύριος επιβλέπων στις επιτροπές έντεκα (11) διδακτορικών διατριβών. Έχει διατελέσει μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής έντεκα (11) φορές και μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Διδακτορικών δεκατρείς (13) φορές.

Έχει δημοσιεύσει εκατό εννενήντα επτά (197) επιστημονικές εργασίες, από τις οποίες: εβδομήντα (70) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, τρείς (3) σε ελληνικά περιοδικά με κριτές, δεκαοκτώ (18) κεφάλαια σε βιβλία, πέντε (5) editorials, δύο (2) white papers, και ενενήντα εννέα (99) σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κρίση στο πλήρες κείμενο. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς έχουν γίνει περίπου τρεις χιλιάδες (3000) έτερο-αναφορές στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις (σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων Scopus, ISI Web of Knowledge και Google Scholar). Το προφίλ του, το οποίο περιέχει ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με το επιστημονικό του έργο και τις δημοσιεύσεις του, είναι προσβάσιμο στις παρακάτω βάσεις δεδομένων:

1. Scopus

2. Google Scholar

3. Research Gate