RGC 2019 Topics

“MEETING – Invest smart by the Experts”

Η ανάπτυξη κάθε περιοχής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις τοπικές επιχειρήσεις της. Η συνδρομής τους δεν αφορά μόνο της παραγωγική ή υπηρεσιακή τους δράση αλλά εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις που μπορούν να προσφέρουν στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δυτική Ελλάδα υπάρχουν αξιόλογές επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα και κυρίως τη θέληση να επενδύσουν σε τοπικές επιχειρήσεις, με γνώμονα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Οι επενδύσεις σε τοπικές επιχειρήσεις προσθέτουν ποικιλία και ανθεκτικότητα στην τοπική οικονομία. Αυτό θα προσελκύσει επαγγελματίες στην περιοχή και θα διατηρήσει τις υπάρχουσες  υπηρεσίες. Οι νέοι επιχειρηματίες και οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι εγκαθίστανται – παραμένουν στη περιοχή γιατί οι στόχοι τους για την δημιουργία ή την επέκταση της επιχειρηματικής τους προσπάθειας μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα.

Οι τοπικές επενδύσεις θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Οι τοπικές επιχειρήσεις ανήκουν σε ανθρώπους που ζουν εδώ.
Μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενισχύουν την ξεχωριστή κουλτούρα της περιοχής.
Οι τοπικές επενδύσεις συνδέονται άμεσα με την επενδεδυμένη  επιχείρηση, η υποστήριξη του τοπικού οικοσυστήματος είναι ένας καλός λόγος για μεγαλύτερο ενθουσιασμό όταν υπάρχουν τοπικές επιτυχίες.

Στόχος της συγκεκριμένης κλειστής συνεδρίας είναι να παρουσιαστούν οι τρόποι που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις τοπικού ενδιαφέροντος μέσο από συμμετοχή στα επενδυτικά funds σας σαν LP ή και απευθείας σαν Angels. 
Οι δυνατότητες και οι προοπτικές για το περιφερειακό οικοσύστημα  και το ρίσκο που μπορεί να εμπεριέχουν τέτοιες επενδύσεις αποτελούν αντικείμενο προς συζήτηση. Βασική επιδίωξη είναι να μπορέσουν οι τοπικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των επενδυτικών κινήσεων και να την αξιοποιήσουν σε τοπικό επίπεδο.

“Μια ολιστική στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλουμε να πάμε;”

Παρουσίαση γενικότερου οράματος μετεξέλιξης του Συνεδρίου. Παρουσίαση μετρήσεων/δεικτών και στοιχείων για τη σημερινή κατάσταση της Περιφέρειας καθώς και dashboard που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε περιφέρεια. Χαιρετισμοί πολιτικών αρχηγών και φορέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στο μέλλον της Περιφέρειας.

“Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: Πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους;”

Στη συνεδρία αυτή συγχρονίζουμε την ελληνική θεματολογία και πραγματικότητα με την ευρωπαϊκή στρατηγική, καθώς και την εμπειρία και τεχνογνωσία από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Στη μεταβατική συγκυρία που διανύουμε, αξιολογούμε τα απολογιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων 2016-2020 ως προς την ανάπτυξη ευκαιριών για εργασία, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες και εστιάζουμε στην έναρξη του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος 2021–2027 που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα έχει αυξημένους πόρους για τη χώρα μας τουλάχιστον κατά 8%. Στόχος μας να μελετήσουμε με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις, μετρήσεις, και συγκρίσεις δεδομένων και εμπειριών από την Ε.Ε., από περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας, βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούν πόρους, εμπειρίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με πρακτικούς τρόπους, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον των κοινωνιών μας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε:

 • Ποιος ο καταλυτικός ρόλος της τεχνολογίας στην εν γένει διαμόρφωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος περιφερειακής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
 • Τι περαιτέρω συνέργειες  και συμπράξεις μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της Ε.Ε. μεταξύ φορέων περιφερειακής ανάπτυξης σε διακλαδικό επίπεδο, ποιους στόχους να υπηρετήσουν και με τι προσδοκώμενα αποτελέσματα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο;
 • Πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία συμμετοχής των κεντρικών και περιφερειακών διοικήσεων στη γενικότερη διαμόρφωση στρατηγικών ανάπτυξης της Ε.Ε.;
 • Πώς μπορεί η ΠΔΕ να επωφεληθεί από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος μακροπεριφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, με επίκεντρο τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου EUSAIR;
 • Πώς μπορεί να ενισχυθεί η «bottom-up» ενεργός συμμετοχή και η εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στις διαβουλεύσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους βασικούς άξονες στρατηγικής της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027;

“Καινοτομία, Επενδύσεις, Εξωστρέφεια – Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιφέρεια”

Ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση σε αυτό; Πώς πρέπει να αλλάξει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, την επιχειρηματική κοινότητα και τους κοινωνικούς φορείς; Ποιες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθηθούν; Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και συναίνεσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους; Πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε περιφερειακό επίπεδο; Παρουσίαση διαδρομών και επιτυχιών εξωστρεφών και νεοφυών επιχειρήσεων της περιφέρειας – το αφήγημα των στελεχών τους.

 • Ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση σε αυτό;
 • Ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται να γίνουν στην ελληνική οικονομία;
 • Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και συναίνεσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις;
 • Πώς μεταφράζονται αυτά σε επίπεδο Περιφέρειας και Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου;
 • Πώς θα δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων γειτονικών χωρών;

Στη συνεδρία αυτή, θα παρουσιαστούν προτάσεις που θα απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα, ενώ θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι εξωστρεφών και νεοφυών επιχειρήσεων της Παραϊόνιας Ελλάδας για να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους διαδρομές και τις προϋποθέσεις της επιτυχίας τους.

“Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε. αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, είναι έκδηλα επιτακτική η ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στη βέλτιστη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων για την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με επίκεντρο την υιοθέτηση των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, οριζόντια από όλες τις επιμέρους τομεακές πολιτικές. Στη συνεδρία αυτή παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της κυκλικής οικονομίας και οι δημόσιες πολιτικές που την προωθούν, όπως είναι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά, ώστε να ολοκληρώνεται ο κύκλος χρήσης των προϊόντων και η βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων. Παράλληλα, έγιναν αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρηματικών δράσεων που διακρίνονται ως καλές πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση για τις εφαρμογές και λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά σε περιφερειακό επίπεδο. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν ειδικότερα κρίσιμα ζητήματα όπως:

 • Η σημασία της επίτευξης των βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ σε εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.
 • Ο καταλυτικός ρόλος της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσα από την επιτυχημένη πορεία του ΕΙΤ Climate-KIC Greece.
 • Η επίτευξη των αναγκαίων συνεργειών σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.
 • Η ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης στην προώθηση μιας ολιστικής βιώσιμης ατζέντας που θα έχει άμεσο, θετικό αποτύπωμα στη καθημερινότητα και την ευημερία των πολιτών.

“Συνάντηση για το 1821 – 2021”

Το 2021 είναι μία ημερομηνία ορόσημο για την πατρίδα μας, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, που οδήγησε στην δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Απομένουν σχεδόν 2 χρόνια και θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε και η Π.Δ.Ε., το μέρος που ξεκίνησε η Ελληνική Ανεξαρτησία, πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των εορτασμών. Η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» σε μια προσπάθεια ανάδειξης του εορτασμού της επετείου 1821-2021, Σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε., παίρνει την πρωτοβουλία να φέρει κοντά προσωπικότητες την σύσταση εκκίνηση της σχετικής συζήτησης και προετοιμασίας. 

Αποβλέπουμε, λοιπόν, αναπτύσσοντας από κοινού συνεργασίες να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο τόσο στην συγκέντρωση και περαιτέρω ανάπτυξη προτάσεων αλλά και στον επιμέρους σχεδιασμό δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021 στην ευρύτερη περιοχή μας.

 

“Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες, Πάτρα 2019: Η επόμενη μέρα”

O τουρισμός διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις οικονομίες και τις αγορές αρκετών κρατών-μελών της Ε.Ε., επενδύοντας στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών. Οι νέες ή ειδικές μορφές τουρισμού στηρίζονται στην ανάπτυξη της εμπειρίας, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον αθλητικό τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί ισχυρές αθλητικές εμπειρίες τόσο για τον αγωνιζόμενο όσο και για τον θεατή. Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με επάρκεια αθλητικών εγκαταστάσεων και σχετική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη αθλητικών ομάδων και στην προσέλκυση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Λαμβάνοντας τα μηνύματα από τους Μεσογειακούς αγώνες, είναι σαφές, ότι ο αθλητικός τουρισμός γεγονότων μπορεί να αναπτυχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συνεπώς μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας, που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός, συνεισφέροντας σημαντικούς νέους οικονομικούς πόρους στην οικονομία μιας πόλης ή περιφέρειας.
Μεγάλα Αθλητικά Γεγονότα: Η πρόσφατη εμπειρία από τους Μεσογειακούς αγώνες «Πάτρα 2019» θέτει εκ νέου βασικά ζητήματα αναπτυξιακού ενδιαφέροντος για τη πόλη μας και την περιφέρεια. Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι οι αγώνες προκάλεσαν όχι μόνον τη μαζική προσέλευση επισκεπτών στην πόλη, με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και τη προσέλκυση δημόσιων επενδύσεων που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τη ανάληψη των αγώνων. Τα παραπάνω δείχνουν με σαφήνεια ότι οι αγώνες συνοδεύονται από σαφή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά οφέλη και συμβάλλουν σημαντικά στην προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Συνεπώς, ενώ η αυλαία των αγώνων έχει μόλις κλείσει, η πόλη οφείλει να εκτιμήσει το μέγεθος και την ποιότητα αυτών των οφελών και να σχεδιάζει τα επόμενα βήματα με ρεαλισμό, επαγγελματισμό και συγκεκριμένη στόχευση. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα πλαίσιο συνέργιας φορέων που εντάσσονται στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, και υπό την απτή στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι ανάγκη να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο αθλητικός τουρισμός γεγονότων προς όφελος της οικονομίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, όπως (ενδεικτικά):

 • Άμεση κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια των Μεσογειακών αγώνων με την δημιουργία μιας Ολιγομελής Ομάδας Δράσης (ΟΟΔ) εντός της Περιφέρειας, που θα προετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διεκδίκησης αγώνων και θα στηρίζει την υλοποίηση τους.
 • Συγκρότηση ενιαίου ετήσιου καλεντάρι αθλητικών αγώνων που θα φιλοξενηθούν στη πόλη, ξεκινώντας από το 2020. Καταγραφεί όλων των αγώνων που υλοποιούνται από διάφορους αθλητικούς φορείς και αναζήτηση τρόπων στήριξης των εν λόγω αθλητικών φορέων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα υλοποίησης τους και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τη πόλη.
 • Άμεση εκπόνηση ενός 3-τους σχεδίου στόχευσης συγκεκριμένων διεθνών αθλητικών γεγονότων με βάση τις υπάρχουσες αθλητικές υποδομές και τη  διεθνή διαθεσιμότητα. Προσεκτική αξιολόγηση των διεθνών γεγονότων ώστε να συνοδεύονται με σημαντικά οικονομικά και αθλητικά οφέλη και κατά το δυνατόν μειωμένες δημόσιες δαπάνες.
 • Εκπόνηση συνεκτικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας ΔΕ για τον τρόπο στήριξης των αθλητικών φορέων της πόλης κατά τη διεκδίκηση και την υλοποίηση πρωταθλημάτων και γεγονότων. Η στήριξη είναι ανάγκη να περιλαμβάνει κυρίως παροχή τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα θέματα, μέσω της Ολιγομελής Ομάδας Δράσης (ΟΟΔ), σε θέματα όπως μάρκετινγκ, χορηγιών, εθελοντών, φιλοξενίας, πληροφοριακών συστημάτων κλπ.
 • Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Έμπειρων Αθλητικών Στελεχών της πόλης (πχ εκλεγμένα μέλη αθλητικών ομοσπονδιών) με δικτύωση σε ομοσπονδίες (εθνικές και διεθνείς) που θα στηρίζουν την ΟΟΔ στο έργο της, σε συνεχή βάση.
 • Συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών οφελών των γεγονότων και των οφελών για τον υψηλό αθλητισμό και την αθλητική ανάπτυξη, και συνεχή αναπροσαρμογή των στοχεύσεων.

“Οι ενεργειακές εξελίξεις ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης”

Η Δυτική Ελλάδα διαδραματίζει πλέον ρόλο καθοριστικής σημασίας στο ενεργειακό γίγνεσθαι της χώρας μας. Στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίας συζητήθηκαν τρόποι αξιοποίησης όλων των εν δυνάμει ενεργειακών στοιχείων τοπικού, πανελλαδικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα και την κρισιμότητα των επίκαιρων εξελίξεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα διερευνήθηκε το πλαίσιο δράσεων με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς της εγχώριας αλλά και της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική χρήση. Επιδιώξαμε να διαμορφωθεί μια βιώσιμη και ολιστική στρατηγική για τη γόνιμη συνεργασία των ποικίλων ενδιαφερόμενων φορέων και τη βέλτιστη ανάπτυξής τους στην περιοχή στην επόμενη δεκαετία. Στο πλαίσιο της συνεδρίας θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

 • Προκλήσεις και προοπτικές του ενεργειακού τομέα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ειδικότερα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.
 • Φυσικό αέριο, έργο πνοής, θα προλάβουμε να το υλοποιήσουμε δεδομένων των περιορισμών;
 • Η ελληνική ενεργειακή πολιτική σήμερα και προώθηση αναπροσαρμογών.
 • Νέα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Δ.Ε. εν όψει επικείμενων εξορύξεων και άμεσα επηρεαζόμενοι φορείς.
 • Ποια ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με τη χωροθέτηση της αποθήκευσης και την ταχύτητα υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι η διαδικασία μεταφοράς του φυσικού αερίου σε δίκτυο τριών πόλεων της ΠΔΕ προχωρά;
 • Ανίχνευση πεδίου δράσεων αναφορικά με τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού, το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την αγορά ενέργειας στην Πελοπόννησο.
 • Ύπαρξη λοιπών προγραμμάτων ενεργειακού ενδιαφέροντος που άπτονται έμμεσα του περιεχομένου της συνεδρίας: ενεργειακές κοινότητες, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενέργεια στον πρωτογενή τομέα, αιολική ενέργεια.

“Σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της Υγείας”

Το αγαθό της «υγείας» αποτελεί δομικό στοιχείο στο αξιακό  σύστημα  του  σύγχρονου  δυτικού  πολιτισμού και αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα. Τα κράτη προωθούν δράσεις, οι οποίες διαφυλάσσουν και αναβαθμίζουν το επίπεδο της υγείας των πολιτών τους. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος;

 • Άμεσες προτεραιότητες στην παροχή υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Πώς οι περιφέρειες μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των πολιτικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Ποιες είναι οι προκλήσεις στη χάραξη πολιτικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;
 • Εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Οι υφιστάμενες προκλήσεις στην αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα

“Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη”

Κεντρική επιδίωξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική́ αλλαγή και η ανάγκη για ανανέωση των γενεών, με τελικό́ στόχο ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό́ αγροτικό́ τομέα ικανό να αντεπεξέλθει στην εποχή του Agriculture 4.0. Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της περιφερειακής/τοπικής διοίκησης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που θα διαχειρίζονται μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήσεων από προηγούμενες περιόδους.

Κύρια χαρακτηριστικά και οι νέες προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης. Ευκαιρίες και προοπτικές, κίνδυνοι που εγκυμονούνται από τη νέα κατανομή της στήριξης των κρατών-μελών και παραγωγών. Λύσεις που δίνει η νέα ΚΑΠ σε έναν αυξανόμενο αριθμό́ κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων. Ετοιμότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και Agriculture 4.0. Αναγκαίες παρεμβάσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να υπάρξει πετυχημένη εθνική στρατηγική στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

 • Αξιοσημείωτο είναι το δυναμικό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή, είτε σε προϊόντα ΠΟΠ είτε σε superfoods. Ποιος ο ρόλος της εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων προϊόντων αγροδιατροφής και πώς μπορεί να ενισχυθεί η δραστηριότητά τους. Τι συνέργειες μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων από́ όλη την περιφέρεια, και μεταξύ́ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της Παραϊόνιας Ελλάδας και Αδριατικής;
 • Η Βιο-Οικονομία ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και μια νέα στρατηγική́ ανάπτυξης για την Ελλάδα. Το διακρατικό έργο Bioregio ως μια μέθοδος μετάβασης από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία.
 • Διαθεσιμότητα νερού για τη σχεδιαζόμενη αγροτική́ ανάπτυξη. Πώς αντιμετωπίζεται στην ευρύτερη μακροπεριφέρεια το πρόβλημα με τους υδάτινους πόρους;

“Εκπαίδευση & Κατάρτιση για την 4η βιομηχανική επανάσταση”

Ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα θετικά πρόσημα και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών. Είναι και η ευημερία της ίδιας της κοινωνίας, της πολιτισμικής εξέλιξης και της αυτοπραγμάτωσης των ανθρώπων της. Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση είναι το θεμέλιο για ένα φωτεινό μέλλον και την ολιστική πρόοδο κάθε κοινωνίας στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Προσεγγίζοντας το διακύβευμα αυτό μέσα από το περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πρίσμα:

 • Ποιος ο ρόλος όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ποια η δυναμική συμβολή των φορέων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενός εμπροσθοβαρούς και με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακού οράματος για την ελληνική περιφέρεια, με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς αιχμής;
 • Πώς συνδέονται οι σχεδιασμοί της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των φορέων διά βίου μάθησης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (στόχος 4 – Quality Education);
 • Πώς η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επιστημόνων του εξωτερικού, ώστε να πάμε από το «brain drain» στο «brain regain», συμβάλοντας στην «επανεκκίνηση» της ελληνικής περιφέρειας;
 • Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας του αύριο και πώς διασφαλίζουμε το κατάλληλο «reskilling» ή «upskilling» για κάθε εργαζόμενο που δεν θέλει να μείνει εκτός εξελίξεων;
 • Ποιες επιχειρήσεις και πώς στηρίζουν την ανάπτυξη, αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στην εκπαίδευση;

 

“Η περιφερειακή πόλη του 2030”

Στις επόμενες δεκαετίες οι πόλεις θα αλλάξουν ριζικά. Η ανάπτυξη κάθε πόλης θα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με πιο βασικό το κομμάτι της συνεχιζόμενης εξέλιξης ανεξαρτήτως τοπικών ηγεσιών. Οι πόλεις του μέλλοντος θα έχουν 3 βασικές κατευθύνσεις  «Πόλη Λειτουργική – Καλαίσθητη – Ασφαλής».  

 • Πώς θα μπορούσε η εξέλιξη κάθε πόλης να είναι συνολική και όχι σε μερικούς μόνο τομείς. Ποιες είναι οι βασικές συνεργίες που θα πρέπει να γίνουν για να πραγματοποιηθεί αυτή η ολιστική προσέγγιση;
 • Πώς θα μπορούσε ο ιδιωτικός τομέας είτε με νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, είτε με συμβουλευτικές δράσεις να βοηθήσει τον δημόσιο τομέα στις συνέργειες για μια πόλη λειτουργική, καλαίσθητη και ασφαλής;
 • Πώς μπορεί κάθε πόλη να επικεντρωθεί στα καλά της στοιχεία και να τα αναδείξει με τον μέγιστο δυνατό τρόπο σε βάθος χρόνου, προκειμένου να γίνει μια πόλη αναγνωρίσιμη και ελκυστική ώστε να επιφέρει επιπλέον έσοδα σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο;
 • Η αστυφιλία των τελευταίων 30 χρόνων έχει οδηγήσει σε νέες ανάγκες και δομές ασφάλειας τόσο σε επίπεδο ομαλής συνύπαρξης και λειτουργίας των ανθρώπων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Πώς μπορούν όλα τα έργα και οι έρευνες που πραγματοποιούνται να αποτελέσουν βάση για ένα μακροχρόνιο business development project και ουσιαστική εφαρμογή και όχι απλά για έργα παραδοτέα;

 

“Σύγχρονα Δίκτυα Υποδομών”

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας σημαντικά έργα υποδομής, με βασικό σκοπό τη σύνδεση των δικτύων επιβατικών και εμπορικών μεταφορών. Ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα, πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν βασικοί οδικοί άξονες οι οποίοι, μαζί με τις υπάρχουσες υποδομές μπορούν να κάνουν την Δυτική Ελλάδα έναν ισχυρό παίχτη στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.

 • Πώς υποστηρίζει η Κυβέρνηση το Νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα και πώς επηρεάζονται οι δομές και υποδομές της Δυτικής Ελλάδας;
 • Ποιες είναι οι επόμενες αναγκαίες επενδύσεις είτε σε νέες υποδομές (π.χ. σιδηροδρομικό δίκτυο) είτε σε τροποποίηση των υφιστάμενων (π.χ. για υποστήριξη ηλεκτροκίνητων/αυτό-οδηγούμενων οχημάτων), τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά;
 • Μπορεί να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις φάσεις κατασκευής νέων και διαχείρισης υφιστάμενων έργων, και πώς συσχετίζεται με την οικονομική βιωσιμότητα;
 • Τι προβλέπει τα νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τα Logistics, ποιες οι επιπτώσεις στα διακομιστικά κέντρα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο και πώς μπορεί να αυξηθεί η χρήση υφιστάμενων υποδομών που υπολειτουργούν, όπως το λιμάνι του Αιγίου;
 • Σύγχρονες ανάγκες συντήρησης μεγάλων έργων υποδομής και πώς ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες συντήρησης. Πώς επηρεάζει η αύξηση του κόστους συντήρησης τη βιωσιμότητα των έργων, ποιές είναι οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες και πώς θα καλυφθούν έχοντας υπόψη τη μη χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης από τα Ευρωπαϊκά ταμεία; Εμπειρίες από άλλες χώρες.
 • Πώς τροποποιούνται τα σχέδια των κατασκευαστών σε σχέση με τα SDGs του ΟΗΕ και ποιος ο αντίκτυπος στο κόστος συντήρησης;

“Βιώσιμος Θεματικός Τουρισμός: Οινοτουρισμός”

O τουρισμός διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις οικονομίες και τις αγορές αρκετών κρατών-μελών της Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη τάση προς τον τουρισμό «Εμπειρίας». Με αφορμή αυτήν την παγκόσμια τάση έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές θεματικού τουρισμού. Οι νέες ή ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο οινοτουρισμός, αθλητικός, θαλάσσιος, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη τόπων και επιχειρήσεων, προκειμένου να ενδυναμώσουν την τουριστική δραστηριότητα και στην ελληνική ύπαιθρο και να ενισχύσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν στις διεθνείς αγορές.

 

Οινοτουρισμός: Με τον όρο «οινοτουρισμός» δεν αναφερόμαστε μόνο στο οινοποιείο, τα αμπέλια και το κρασί. Αντιθέτως, πρόκειται για το σύνολό της οινογευστικής εμπειρίας, η οποία είναι πολυδιάστατη. Συμπεριλαμβάνει, λοιπόν, από το φαγητό που σερβίρεται έως και την αρχιτεκτονική του οινοποιείου, το φυσικό περιβάλλον, τους υπαλλήλους, τους επισκέπτες, τη γοητεία της οινοπαραγωγού περιοχής και την πολιτιστική κληρονομιά της. Όλα αυτά, λοιπόν, συντελούν στη διαμόρφωση μιας περιοχής ως ενδεικτικού οινοτουριστικού προορισμού. Η Ελλάδα, παρά τη μακραίωνη οινική ιστορία της, στις διεθνείς εκθέσεις κρασιού παρουσιάζεται ως «νεοεισερχόμενη» στον χώρο. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει μοναδικούς πόρους να εκμεταλλευτεί από τη στιγμή που υπάρχει η ποιοτική πρώτη ύλη,  το κρασί, αλλά δεν έχει κατακτήσει στο διεθνές οινικό στερέωμα τη θέση που της αξίζει, καθώς απομένει να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Στην ευρύτερη περιοχή της ΠΔΕ ανιχνεύονται πολλοί γνωστοί αμπελώνες στη μακραίωνη οινική τοπική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα η ύπαρξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αποτελεί κίνητρο για την ανάδειξή τους ως πόλους τουριστικής έλξης, σε έναν τόπο με έντονη πολιτιστική παράδοση. 

Ανακύπτουν, λοιπόν, κάποια ζητήματα διερεύνησης αναφορικά με την επίτευξη της ενίσχυσης των αναπτυξιακών ρυθμών, όπως:

 • Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση και το δυναμικό του οινοτουρισμού;
 • Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας σε σχέση με άλλες περιφέρειες;
 • Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης ευρύτερων δικτύων αγροτουριστικών επιχειρήσεων στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου; 

“Νέος Αναπτυξιακός Νόμος”

“Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται να αλλάξει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα”

Ανέκαθεν βασικοί στόχοι του Αναπτυξιακού Νόμου ήταν η οριοθέτηση, η καθοδήγηση και η υποβοήθηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε όλα τα επίπεδα, η αύξηση της απασχόλησης μέσω της στήριξης της ραχοκοκαλιάς της Ελληνικής οικονομίας των μικρομεσαίων δηλαδή επιχειρήσεων αλλά και η ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινούνται και οι προσπάθειες σχετικά με το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος ουσιαστικά φιλοδοξεί όχι μόνο στην ενίσχυση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά και στην οριοθέτηση ενός πιο βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την Ελληνική Οικονομία. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι η πραγματική ελληνική οικονομία θα χρειαστεί να κάνει σημαντικά άλματα και να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της. Να στηριχθεί σε νέες, καινοτόμες οικονομικές δραστηριότητες, να τολμήσει περισσότερο σε επιχειρηματικούς τομείς που δεν άγγιζε παρά επιφανειακά τα προηγούμενα χρόνια και να αποφύγει συστηματικά τις αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος.
Κρίνεται λοιπόν ως απαραίτητη και ιδιαίτερα ωφέλιμη μια συνάντηση-συζήτηση μεταξύ εξωστρεφών επιχειρήσεων, παραγωγικών δυνάμεων και εκπροσώπων της κυβέρνησης ούτως ώστε αφενός να παρουσιαστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για την υποστήριξη των εγχώριων επενδύσεων και να συζητηθούν οι αστοχίες και παραλήψεις των προηγούμενων χρόνων και αφετέρου να ανταλλαχθούν ιδέες και απόψεις σχετικά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε η χώρα και κατ’ επέκταση οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτή, να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

“Οικονομική Διπλωματία στην ΕΕ και τι χρειάζεται η Ελλάδα”

Το Brexit, oι πολιτικές του προέδρου Τραμπ, η ραγδαία άνοδος της Κίνας και ο εντεινόμενος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων μεταλλάσσουν τις διεθνείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Τα τελευταία τρία χρόνια η Ευρωπαΐκή Ένωση αναπτύσσει μια συστηματική  πρωτοβουλία αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής οικονομικής διπλωματίας με κύριο στόχο την καλύτερη υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πώς η προσπάθεια αυτή επηρεάζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις; Ποιες είναι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της ευρωπαΐκής οικονομικής διπλωματίας και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει και να συμπληρώσει την Ελληνική Οικονομική Διπλωματία;

Subscribe to our Newsletter