Μιχάλης Παρασκευάς

c7ee1d71e3745ab198f98460e34697ab3e3951a5
Ο Μιχάλης Παρασκευάς αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1989, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή (1995) στην περιοχή της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Διαθέτει εικοσιπενταετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας δικτύων ευρείας κλίμακας, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης και διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, θεωρία πληροφοριών, θεωρία ανίχνευσης και εκτίμησης, ευρυζωνικά δίκτυα, δίκτυα νέας γενιάς, ψηφιακές επικοινωνίες και κωδικοποίηση, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε επεξεργασία εικόνας και φυσικής γλώσσας, ψηφιακός μετασχηματισμός, τηλεματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 75 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 3 πανεπιστημιακά συγγράμματα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 2 συλλογικών τόμων, έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση 2 διεθνών και 5 ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 45 επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και το δημοσιευμένο έργο του έχει συλλέξει περισσότερες από 470 ετεροαναφορές και έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 70 ευρεσιτεχνίες.
Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού δικτύων δημόσιας χρήσης και υπηρεσιών τηλεματικής και διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα.
Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δίδαξε τα προπτυχιακά μαθήματα «Σήματα και Συστήματα», «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων», «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι», «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ», «Θεωρία Πληροφορίας», «Κοινωνία της Πληροφορίας» (2004-2011) και «Βάσεις Δεδομένων» (εργαστήριο, 2011-2013). Κατά το διάστημα 2013-2018 συντόνιζε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» και συμμετείχε στη διδασκαλία των μαθημάτων «Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών» και «Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος και Σχεδιασμός Υλικού». Συντόνισε και συμμετείχε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του ίδιου Τμήματος, διδάσκοντας τα μαθήματα “Δίκτυα Επόμενης Γενιάς”, “Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες” και “Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM”. Συμμετέχει επίσης ως διδάσκων στο μάθημα «Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από το 1999 στην προσέλκυση και διεύθυνση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων. Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών από το 1999 μέχρι το 2011. Από τον Ιούλιο 2011 μέχρι τον Απρίλιο 2019 άσκησε τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ Διόφαντος. Έχει διευθύνει σημαντικό αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, χρηματοδούμενα από εθνικούς ή/και διεθνείς πόρους.
Έχει υπάρξει διδάσκων ΠΔ 407/80 των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2002-2008) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2001-2002) του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις θεματικές ενότητες «ΠΛΗ11-Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» (2001-2017) και «ΠΛΗ23-Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» (2017-2019).
Είναι μέλος των ΤΕΕ, ΙΕΕΕ και AES.