Σπύρος Ευσταθόπουλος

47a735bdd992076d8bbf3f2bc25c2f422036301c

Γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστηµίου Αθηνών (1972) και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήµες στΠανεπιστήµιο της CAEN στη Γαλλία (D.E.S.). ∆ικηγόρος Αθηνών από το 1974 έως το 2002, διετέλεσε Ειδικός συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων (1977) και Σύµβουλος του Υπουργείου Συντονισµού στη Γενική ∆ιεύθυνση Σχέσεων Ελλάδος Ε.Ο.Κ. (1978-1980).

Από το 1981 έως το 2000 ήταν Σύµβουλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Ε.Λ.Κ.) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέµατα Περιφερειακής Πολιτικής ενώ από το 1996 έως το 2001 διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας της Πολιτικής oµάδας του Ε.Λ. στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Μάρτιο του 2004 µέχρι τον Οκτώβριο του 2007 ήταν Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και από τον Οκτώβριο του 2007 έως το Ιανουάριο του 2009 Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Σήµερα είναι:

• Μέλος του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης.

• Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆. Ε. Η..

∆ιετέλεσε:

• Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (Απρίλιος 2006 – Ιούνιος 2007).

• Εθνικός εκπρόσωπος στην Οµάδα Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της Νοµοθεσίας (Μάρτιος 2006 – Οκτώβριος 2007).

• Μέλος της Επιτροπής Υποστήριξης Νοµοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσµατικότητας Νοµοθετικών Ρυθµίσεων, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης (Σεπτέµβριος 2006 – Οκτώβριος 2007).