Χρυσάνθη Κισκίνη

23c44962cd82d390009f4fa790c95b5bcb0f2367
Απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό από την Architectural Association του Λονδίνου.

Έχει 12ετή εμπειρία στην διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο (INTERREG EUROPE, MED, GREECE-BULGARIA, GREECE-FYROM κα) καθώς και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (LIFE, FP7, HORIZON). Είναι Προϊστάμενη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετεχεί σε δύο εργα κυκλικής οικονομίας χρηματοδουτούμενα από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.
CESME: Circular Economy for SMes
BIOREGIO: Regional circular economy models and best available technologiew for biologiacl streams