Ο κρίσιμος ρόλος των πόλεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό