Η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η ευκαιρία για πράσινη ανάπτυξη