Panagiotis Liargovas

4093920807f9762d3ed010d21b50503e5e4d9f0b
Σπουδές
Πτυχίο: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικον. Επιστημών, 1981-1986
Μεταπτυχιακό: Μ.Α., Economics, Clark Univeristy, USA, 1989.
Διδακτορικό: Ph.D., Economics, Clark Univeristy, USA, 1991. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Sectoral Effects of Real Exchange Rate Uncertainty on Trade: A Case Study of the Greek Trade Flows”.
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οικονομική ανάλυση και πολιτική, διεθνή οικονομικά, ευρωπαϊκά οικονομικά, περιφερειακή ανάλυση και πολιτική.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
“Capital Allocation in the Greek regions” Journal of Policy
Modeling , (with E. Daskalopoulou), 2011 DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2011.03.011
“Underground Banking or Hawala and Greece – Albania Remittance
Corridor” (with Sp. Repousis), Journal of Money Laundering Control,
forthcoming 2011.
“Foreign Direct Investment and International Openness: the case of
developing economies”, (with K. Skandalis), Social Indicators Research,
2011, DOI: 10.1007/s11205-011-9806-9Online FirstT.
“The impact of mergers and acquisitions on the performance of
Greek Banking Sector” International Journal of Economics and Finance,
(with. Sp. Repousis), Vol. 3, No.2, May 2011.
Greece: Economics, Political and Social Issues, P. Liargovas
(editor), Nova Science Publishers, 2011, New York